Mentor List

Siddhartha Gupta

Amit Singal

Rohtak, Haryana, India

Dilnawaz Khan

Saurabh Sachdeva

Vikas Raina

Tarun Agrawal

Nimish Gupta

Utkarsh Apoorva

Saurabh Trivedi

Pankaj Mittal

Rohan Lawrence Menezes